تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

مبایعه نامه

 قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است . بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود .در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین ( فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری ) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود ، مبایعه نامه به شمار می رود . این اصطلاح به صورت《بیع نامه》 نیز به کار می رود.

قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند ، ولی مقدمات آن فراهم نیست ، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین ، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند . به این قرارداد تنظیم شده《قولنامه》 می گویند.

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

عموم مردم به قولنامه مبایعه نامه هم میگویند اما باید گفت که این دو واژه از لحاظ حقوقی تفاوت دارند . تفاوت آن را می توان در پاسخ این سوال که اگر یکی از طرفین معامله ، از تعهدات خود سر باز زند چه می شود ؟
همان گونه که گفتیم مبایعه نامه یعنی همان قرارداد بیع که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می توان ایشان را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد ( عنوان خواسته )
 در قولنامه ، به موجب آن می توان الزام (اجبار) به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نمود . بدین ترتیب ، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه التزام صادر نماید .


[keywords]