چک سفید امضا یعنی چی؟

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلڪه حالتی را بیان می ڪند ڪه چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.


در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب ڪیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام ڪرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.


چنانچه در متن چک قید شده باشد ڪه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چڪی را ڪه مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی ڪه مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نڪند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شڪایت ڪیفری مطرح نماید. این در حالی است ڪه موجر این امڪان را خواهد داشت تا از طریق محاڪم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید...


[keywords]